Gebruiksvoorwaarden

DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT ONZE DIENSTEN (HIERONDER OMSCHREVEN). ALS U HIERMEE NIET AKKOORD WENST TE GAAN, IS UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE DIENSTEN OP GEEN ENKELE WIJZE TOEGESTAAN.

Ingangsdatum: 28-11-2016

Welkom bij Armand de Brignac. Lees verder om te weten welke voorschriften en beperkingen van toepassing zijn op uw gebruik van onze website(s), producten, diensten en toepassingen (de ‘Diensten’). Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze voorwaarden of de Diensten kunt zich richten tot 1411 Broadway, level 39, New York, New York 10018.

Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn een bindende overeenkomst tussen u en Armand de Brignac Holdings, LLC (‘ADB’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’). U hebt alleen recht op het gebruik van de Diensten wanneer u akkoord gaat met alle Voorwaarden. Wanneer u de Diensten gebruikt, gaat u akkoord met alle Voorwaarden en deze Voorwaarden blijven van kracht zo lang u de Diensten gebruikt. De Voorwaarden omvatten de bepalingen in dit document evenals die in het privacybeleid.

Kunnen deze Voorwaarden veranderen?

Wij zijn voortdurend bezig om onze Diensten te verbeteren, het kan dus nodig zijn om de Voorwaarden daarop aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen we u hierop wijzen door een bericht te plaatsen op het ADB-platform (‘platform’), door u een e-mail te sturen en/of op andere wijze.

Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, staat het u vrij om ze af te wijzen; helaas kunt u dan geen gebruik meer maken van de Diensten. Als u de Diensten gebruikt nadat een wijziging van de Voorwaarden is doorgevoerd, betekent dit dat u akkoord gaat met alle wijzigingen.

Behalve wijzigingen door ons zoals hier beschreven, zal er geen andere verbetering of aanpassing van deze Voorwaarden worden doorgevoerd tenzij schriftelijk vastgelegd en ondertekend door u en ons.

Is er een leeftijdseis verbonden aan het gebruik van de Diensten?

Ja. ADB levert de Diensten voor persoonlijk gebruik door inwoners van de Verenigde Staten aan wie het wettelijk is toegestaan om alcoholische dranken te drinken.

Ouderlijk toezicht (zoals hardware, software of filterdiensten) is te koop en kan u helpen bij het beperken van toegang tot inhoud die schadelijk kan zijn voor minderjarigen. Enkele van de vele bedrijven die software aanbieden voor het blokkeren en filteren van inhoud zijn CyberPatrol, NetNanny, SurfWatch, en GuardOne. ADB sponsort of onderschrijft geen van deze bedrijven of hun diensten.

Hoe zit het met mijn privacy?

ADB gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van zijn gebruikers. Klik hier om het actuele privacybeleid van ADB te bekijken.

Wat zijn de basisregels voor het gebruik van ADB?

U verklaart en garandeert dat u ten minste 21 jaar oud bent. Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden namens een organisatie of entiteit, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om akkoord te gaan met deze Voorwaarden namens deze organisatie of entiteit en hen te binden aan deze Voorwaarden (in welk geval de verwijzingen naar ‘u’ en ‘uw’ in deze Voorwaarden, behalve in deze zin, naar de betreffende organisatie of entiteit verwijzen).

U gebruikt de Diensten alleen op een manier die overeenstemt met alle wetten die op u van toepassing zijn. Indien uw gebruik van de Diensten wordt verboden door toepasselijke wetten, dan bent u niet gemachtigd om de Diensten te gebruiken. Wij kunnen en zullen niet verantwoordelijk zijn voor uw gebruik van de Diensten op een manier die de wet schendt.

U deelt uw account of wachtwoord met niemand en u moet de veiligheid van uw account en uw wachtwoord beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die betrekking hebben op uw account.

Uw gebruik van de Diensten is onderworpen aan de volgende aanvullende beperkingen:

U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat u geen Inhoud zult bijdragen of inzenden (deze termen zijn hieronder omschreven) of op andere wijze de Diensten gebruikt op een manier waarbij u:

  1. De intellectuele-eigendomsrechten of enige andere rechten van iemand anders schendt (inclusief ADB);
  2. Enige wet of regelgeving schendt:
  3. Schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, beledigend, kwetsend, aanstootgevend of anderszins, naar inzicht van ADB, ongewenst handelt;
  4. De veiligheid van uw ADB-account of die van iemand anders in gevaar brengt (bijvoorbeeld door iemand anders toe te staan om zich met uw gegevens aan te melden bij de Diensten);
  5. Op enige wijze probeert het wachtwoord, account of andere veiligheidsinformatie van een andere gebruiker te verkrijgen;
  6. De beveiliging van andere computernetwerken schendt of wachtwoorden of encryptiecodes kraakt;
  7. Maillist, Listserv of enige andere vorm van auto-responder of ‘spam’ uitvoert op de Diensten of processen laat uitvoeren of geactiveerd laat zijn terwijl u niet bent aangemeld bij de Diensten of op andere wijze de juiste werking van de Diensten hindert (zoals het onredelijk zwaar belasten van de infrastructuur van de Diensten);
  8. ‘Crawls’, ‘scrapes’ of ‘spiders’ toepast op (delen van) pagina’s, gegevens of aan de Diensten of Inhoud gerelateerde zaken (handmatig of geautomatiseerd);
  9. Een aanzienlijk deel van de Inhoud kopieert of opslaat;
  10. Decompileert, nabouwt of op andere wijze probeert de broncode of onderliggende ideeën of informatie van of gerelateerd aan de Diensten te verkrijgen.

Schending van een van de voorgaande beperkingen is reden voor beëindiging van uw recht tot gebruik van of toegang tot de Diensten.

Wat zijn mijn rechten op ADB?

Het materiaal weergegeven, uitgevoerd of beschikbaar op of via de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, gegevens, artikelen, foto’s, illustraties, enzovoort (al het voorgaande, de ‘Inhoud’) wordt beschermd door auteursrecht en/of andere wetten inzake intellectuele eigendom. U belooft dat u zich houdt aan alle auteursrechtvermeldingen, handelsmerkregels, informatie en beperkingen opgenomen in Inhoud die u opent via de Diensten en dat u geen Inhoud zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, aanpassen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, verspreiden, uitvoeren, uploaden, weergeven, licenseren, verkopen of op andere wijze exploiteren (i) zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van die Inhoud of (ii) op een manier die de rechten van iemand anders (inclusief ADB) schendt.

U begrijpt dat ADB eigenaar is van de Diensten. U zult de Diensten niet aanpassen, publiceren, uitzenden, reproduceren (behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Sectie), meewerken aan de overdracht of verkoop ervan, afgeleide werken maken of op andere wijze de Diensten exploiteren.

Hoe zit het als ik iets op de Diensten zie dat inbreuk maakt op mijn auteursrecht?

Wellicht hebt u gehoord van de Digital Millennium Copyright Act waarin online dienstverleners, zoals ADB, wordt gevraagd om materiaal te verwijderen dat inbreuk zou maken op iemands auteursrecht. Wij respecteren de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en we behouden ons het recht voor om inbreukmakende Inhoud te verwijderen of theactiveren en de accounts te beëindigen van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken.

Wie is verantwoordelijk voor wat ik zie op en doe met de Diensten?

De Diensten kunnen links bevatten naar websites of diensten van derden die niet in eigendom of beheer van ADB zijn. Wanneer u websites van derden bezoekt of diensten van derden gebruikt, gaat u ermee akkoord dat hier risico’s aan zijn verbonden en dat ADB geen verantwoordelijk draagt voor deze risico’s. Wij raden u aan om voorzichtig te zijn wanneer u de Diensten verlaat en de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt of gebruikt.

ADB heeft geen zeggenschap over, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, de inhoud, juistheid, privacybeleid of praktijken van of meningen geuit op websites van derden of andere derden waar u via de Diensten mee te maken hebt. Daarnaast zal en kan ADB de inhoud van websites of diensten van derden niet controleren, verifiëren censureren of bewerken. Door uw gebruik van de Diensten vrijwaart u ons van enige aansprakelijkheid die voortkomt uit uw gebruik van websites of diensten van derden.

Uw interacties met organisaties en/of personen gevonden op of via de Diensten, met inbegrip van voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke handelingen, zijn uitsluitend een zaak tussen u en deze organisaties en/of personen. U dient naar eigen inzicht onderzoek te verrichten voordat u online of offline transacties aangaat met derden. U gaat ermee akkoord dat ADB niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade geleden als het gevolg van deze transacties.

Indien er een geschil is tussen deelnemers aan deze website, of tussen gebruikers en derden, dan gaat u ermee akkoord dat ADB onder geen enkel beding betrokken zal raken. Wanneer u een geschil hebt met een of meer andere gebruikers, vrijwaart u ADB, zijn functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers en opvolgers van elke vorm van claims, vorderingen en schade, bekend of onbekend, vermoed of onvermoed, openbaar of geheim, voortkomend uit of op enige wijze gerelateerd aan voornoemde geschillen en/of onze Diensten. Als u inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van artikel 1542 uit het Burgerlijk Wetboek van Californië, waarin staat: ‘Een algemene vrijwaring geldt niet voor vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat deze in zijn of haar voordeel bestaan op het moment van uitvoering van de vrijwaring, en die, indien deze bij hem of haar bekend zouden zijn, een wezenlijke invloed zouden hebben gehad op zijn of haar schikking met de debiteur.’

Zal ADB de Diensten in de toekomst veranderen?

Wij zijn voortdurend bezig om onze Diensten te verbeteren, ze kunnen daarom met de tijd veranderen. We kunnen een deel van de Diensten opschorten of beëindigen of we kunnen nieuwe functies toevoegen of bepaalde functies beperken of toegang tot delen van of alle Diensten ontzeggen. We zullen proberen u te informeren wanneer we een belangrijke wijziging van de Diensten doorvoeren die negatieve gevolgen voor u kan hebben, maar dit is niet altijd mogelijk. Evenzo behouden we ons het recht voor om op elk moment Inhoud te verwijderen van de Diensten om welke reden ook (bijvoorbeeld wanneer iemand stelt dat u Inhoud hebt bijgedragen die in strijd is met deze Voorwaarden), naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving.

Hoe zit het als ik geen gebruik meer wil maken van ADB?

Het staat u vrij om dat op elk moment te doen. Lees ons Privacybeleid en de bovenstaande licenties om te begrijpen hoe we omgaan met gegevens die u aan ons verstrekt nadat u bent gestopt met het gebruiken van onze Diensten.

Daarnaast staat het ADB vrij om uw gebruik van de Diensten of uw account te beëindigen (of toegang op te schorten) om welke reden ook naar eigen inzicht, waaronder uw schending van deze Voorwaarden. ADB heeft het exclusieve recht om te bepalen of u de beperkingen schendt die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet. Het beëindigen van uw account kan vernietiging van Inhoud gerelateerd aan uw account tot gevolg hebben.

Bepalingen die, door hun aard, na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht. Bijvoorbeeld alle volgende bepalingen blijven na beëindiging van kracht: verplichtingen die u hebt om ons te betalen of vergoeden, beperkingen van onze aansprakelijkheid, voorwaarden met betrekking tot eigenaarschap of intellectuele-eigendomsrechten en voorwaarden met betrekking tot geschillen tussen ons.

Wat moet ik nog meer weten?

Vrijwaringsclausule. ADB noch zijn licentiegevers of leveranciers geven verklaringen of garanties met betrekking tot inhoud opgenomen in of toegankelijk via de Diensten en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, naleving van auteursrecht, wettelijkheid of fatsoenlijkheid van materiaal opgenomen in of toegankelijk via de Diensten. Wij (en onze licentiegevers en leveranciers) geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot suggesties of aanbevelingen van diensten of producten die via de Diensten worden aangeboden of gekocht. Producten en diensten gekocht of aangeboden (al dan niet volgen van dergelijke aanbevelingen en suggesties) via de Diensten worden ‘als zodanig’ aangeboden en zonder enige vorm van garantie van ADB of anderen (tenzij, alleen wat betreft voornoemde anderen, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk bepaald door een aangewezen derde voor een specifiek product). DE DIENSTEN EN INHOUD WORDEN DOOR ADB (EN ZIJN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS) ‘ALS ZODANIG’ AANGEBODEN, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DAT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF STORINGSVRIJ ZAL ZIJN. SOMMIGE LANDEN STAAN NIET TOE DAT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE BEPERKT WORDT, DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Beperking van aansprakelijkheid. IN DE BREEDSTE ZIN VAN DE TOEPASSELIJKE WET, ZAL ADB (OF ZIJN LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS) IN GEEN GEVAL EN VOLGENS GEEN WETTELIJKE THEORIE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS) AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR (A) ENIGE VORM VAN INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, JUISTHEID VAN RESULTATEN OF COMPUTERSTORING, OF (B) ENIG BEDRAG, IN TOTAAL MEER DAN (I) USD 100 OF (II) DE BEDRAGEN DOOR U BETAALD AAN ADB MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DEZE TOEPASSELIJKE VORDERING, WAARBIJ HET HOOGSTE BEDRAG GELDT; OF (III) ENIGE ZAAK WAAR WIJ REDELIJKERWIJS GEEN MACHT OVER HEBBEN. SOMMIGE LANDEN STAAN NIET TOE DAT BEPAALDE SCHADE WORDT UITGESLOTEN OF BEPERKT, DE BOVENSTAANDE BEPERKING EN UITSLUITINGEN ZIJN DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Vrijwaring. In de breedste zin van de toepasselijke wet, gaat u ermee akkoord dat u ADB, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, vertegenwoordigers, medewerkers en partners vrijwaart van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schades (werkelijke schade en vervolgschade), verliezen en uitgaven (inclusief juristenvergoedingen) die voortkomen uit of op enige wijze gerelateerd zijn aan vorderingen van derden met betrekking tot (a) uw gebruik van de Diensten (inclusief handelingen van derden die uw account gebruiken) en (b) uw schending van deze Voorwaarden. In het geval van een dergelijke vordering, rechtszaak of handeling (‘vordering’) zullen we proberen informatie te verstrekken aan de contactgegevens die zijn gekoppeld aan uw account (op voorwaarde dat het niet verstrekken van deze informatie uw vrijwaringsverplichtingen niet zal uitsluiten of beperken).

Overdracht. U mag deze Voorwaarden, uw rechten, plichten of uw account krachtens deze voorwaarden op geen enkele wijze overdragen of toewijzen (van rechtswege of op een andere manier) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADB. Wij mogen deze Voorwaarden en onze rechten en plichten zonder toestemming overdragen of toewijzen.

Rechtskeuze; arbitrage. Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat New York, ongeacht strijdige wettelijke bepalingen. Elk geschil dat voortvloeit uit of gerelateerd is aan het onderwerp van deze Voorwaarden zal definitief worden beslecht in New York NY, in het Engels, overeenkomstig de dan geldende Streamlined Arbitration Rules and Procedures of Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (‘JAMS’), door een arbiter op het gebied van handelsrecht met ruime ervaring in het beslechten van geschillen inzake intellectuele eigendom en handelscontracten, die zal worden gekozen uit de toepasselijke lijst van JAMS-arbiters conform de betreffende Regels. De uitspraak van de arbiter kan worden voorgelegd aan ieder rechtsbevoegd hof. Niettegenstaande de voorgaande plicht om geschillen aan arbritage te onderwerpen, heeft elke partij het recht om een gerechtelijke uitspraak of een andere gerechtelijke maatregel te verkrijgen op elk moment, van elke bevoegde rechtbank. Voor alle doeleinden van deze Overeenkomst, gaan partijen ermee akkoord dat exclusieve rechtspraak plaatsvindt in de staats- of federale rechtbanken in New York, NY. Arbitrages onder deze Voorwaarden vinden plaats op afzonderlijke basis: collectieve arbitrages en collectieve vorderingen zijn niet toegestaan. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN, U EN ADB BEIDEN AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME AAN EEN COLLECTIEVE VORDERING.

Overig. U bent verantwoordelijk voor het betalen, voorheffen en indienen van alle belastingen en andere overheidsaanslagen gerelateerd aan uw handelingen met betrekking tot de Diensten, op voorwaarde dat ADB naar eigen inzicht al het voorgaande mag doen namens u of zichzelf. Het nalaten door u of ons van het uitoefenen, op enige wijze, van enig recht zoals hier beschreven, wordt niet geacht als een afwijzing van enige andere hier beschreven rechten. Indien een bepaling in deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden, zal deze bepaling zo beperkt mogelijk worden beperkt of verwijderd, zodat deze Voorwaarden verder volledig van kracht en uitvoerbaar blijven. U en ADB gaan ermee akkoord dat deze Voorwaarden de volledige en exclusieve verklaring zijn van het wederzijdse begrip tussen u en ADB en dat het alle voorgaande geschreven en gesproken overeenkomsten, communicatie en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden vervangt en annuleert. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen medewerker, vertegenwoordiger, partner of joint venture van ADB bent en geen enkele bevoegdheid hebt om ADB in welk opzicht dan ook te binden. U en ADB gaan ermee akkoord dat er geen begunstigde derden worden bedoeld onder deze Voorwaarden.

Close
Newsletter